Daily Calendar

วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สวดมนต์จีน...ลิ้งไป...วัดราชา ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยฟังคลิป สวดมนต์แบบต่างๆ / คลิปเพลงเขมรพื้นบ้าน

วิทยุ ถ่ายทอดสด / นายแน่มากโดย คฑาวุฒิ วิจารณ์การเมือง / คลิปประชาชนมาเรียกร้องประชาธิปไตย
สวดมนต์ทำนองจีนพระแม่กวนอิน